Organik Dikim Sertifikası

Organik tekstil standartları geliştirilirken, yüksek ekolojik ve sosyal gerekliliklerin yanı sıra dünya genelinde uygulanabilirlik ve doğrulanabilirlik kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu standartlar, tekstil sektöründe tüm tekstil tedarik zincirinin bağımsız belgelendirmesini sağlamak üzere, ekolojik ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için dünya genelinde tekstil standartlarıdır.

Organik tekstil standartlarının amacı, nihai tüketicilere bir güvence sağlamak için, hammaddelerin toplanmasından, çevresel ve sosyal olarak sorumlu üretime ve etiketlemeye kadar, tekstilin organik statüsünü kanıtlayan dünya genelinde kabul görmüş gereklilikleri tanımlamaktır. Tekstil işletmeleri ve üretici firmaları, organik kumaş ve giysileri, dünyanın her yerinde kabul gören bir belge ile birlikte kolayca pazarlayabilmektedir. Çünkü bu standartlar, sertifikalı organik doğal elyaftan elde edilen tüm tekstil ürünlerinin işlenmesi, üretimi, paketlenmesi, etiketlenmesi, dağıtımı ve ticaretini kapsamaktadır. Nihai ürünler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, elyaf ürünleri, iplikler, kumaşlar, giysiler ve ev tekstil ürünleri olabilir. Deri ürünleri için başka standartlar söz konusudur.

Lif üretimi için esas alınan başlıca kriterler, fiberlerin tanınmış uluslararası veya ulusal standartlar temelinde organik sertifikasına dayanmaktadır. Bu konuda,

 • IFOAM, Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu standartları

 • EEC 834/2007 sayılı Avrupa Birliği Yeni Organik Direktifi, ve

 • USDA NOP, ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Organik Programı esas alınmaktadır.

Organik tekstil standartlarında çevresel kriterler genel olarak şunlardır:

 • Organik lif ürünleri işlenirken, her aşamada geleneksel lif ürünlerinden ayrılmalı ve açıkça tanımlanmalıdır.

 • Boyalar, yardımcı maddeler ve diğer kimyasal maddeler gibi tüm kimyasal girdiler değerlendirilmeli ve toksisite ve biyolojik olarak parçalanabilirlik ve elimine edilebilirlik ile ilgili temel gereklilikleri yerine getirmelidir.

 • Toksik ağır metaller, aromatik çözücüler, fonksiyonel nano partiküller, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve bunların enzimleri ve formaldehit gibi kritik girdilerin kullanımı yasaklanmalıdır.

 • Sentetik boyutlandırma maddelerinin kullanımı sınırlandırılmalıdır.

 • Ağartıcılar klorlu ağartma olmamalı ve oksijene dayanmalıdır.

 • Kanserojen amin bileşiklerini serbest bırakan azo boyaları kullanılmamalıdır.

 • Aromatik solventler ile baskı yöntemleri ya da fitalat ve PVC ile baskı yöntemleri uygulanmamalıdır.

 • Aksesuarlarda örneğin PVC, nikel veya krom kullanılmamalıdır.

 • İşletmelerin atıkları en aza indirgemek için hedefleri ve sürçeler ile ilgili bir çevre politikası olmalıdır.

 • Islak işleme üniteleri, çamurun imhası dahil olmak üzere kimyasal maddelerin kullanımı, enerji, su tüketimi ve atıksu arıtımı hakkında kayıt tutmalıdır.

 • Tüm ıslak işlem ünitelerinden gelen atık sular, işlevsel bir atık su arıtma tesisinde arıtılmalıdır.

 • Ambalaj malzemeleri PVC içermemelidir.

Organik tekstil ürünleri aynı zamanda teknik kalite parametrelerini karşılamalıdır. Örneğin, sürtünme, terleme, ışık haslığı, yıkama haslığı ve büzülme değerleri gibi. Kullanılan hammaddeler, ara ürünler, nihai tekstil ürünleri ve aksesuarlar, istenmeyen kalıntılarla ilgili katı sınırlamalara tabidir.

Sosyal kriterlere gelince. Organik tekstil üretiminde işletmeler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen temel normlara dayanan sosyal kriterlere uymak zorundadır. İşletmeler, sosyal kriterlerin karşılanmasını sağlamak için, bir sosyal uygunluk yönetimine sahip olmalıldır. Bu bakımdan işletmeler, işçi seçimine, işçilerin örgütlenme özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesine, çalışma koşullarının güvenli ve hijyenik olmasına, çocuk işçi kullanımına, ücretlerin korunmasına, kabul edilebilir mesai saatlerine, ayrımcılık yapılmamasına, düzenli istihdam sağlanmasına ve sert veya insanlık dışı muameleye yönelik ilgili bütün yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

Genel olarak organik tekstil sertifikasyon programına katılan bir işletmenin, ilgili standartların tüm kriterlerine uygun olarak çalışması gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşları bunu doğrulamak amacı ile yerinde denetim ve laboratuvar testlerinden oluşan bir yöntem uygulamaktadır.

Organik dikim sertifika programı, aslında tekstil tedarik zincirinin tümünü kapsamaktadır. Şöyle ki,

 • Elyaf üreticileri, yani çiftçiler, nihai ürünün satılacağı ülkede kabul gören uluslararası veya ulusal bir organik tarım standardına göre belgelendirilmelidir.

 • Fiber üreticilerini belgelendiren kuruluşlar şu akreditasyonlar ile uluslararası olarak tanınmalıdır:

  • ISO/IEC 17065 standardına göre (Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar)

  • NOP, Ulusal Organik Programı

  • IFOAM, Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu

 • Hasat sonrası elleçlemeden giysi üretimine kadar olan firmalar, yerinde yıllık bir inceleme döngüsünden geçirilmeli ve belgelendirilecek tekstil ürünlerinin üretimi ve ticareti için geçerli bir organik dikim sertifikasına sahip olmalıdır.

 • İstenmeyen atıklar için katı limit değerleri, ilgili standartlara uygun olmalıdır.

 • Kontaminasyon risk değerlendirmesine göre kalıntı testleri yapılmış olmalıdır.

 • Denetçiler tarafından ilave örnekler alınabilir ve bunlar analiz için ISO 17025 standardına göre akredite olmuş laboratuvarlara gönderilebilir.

Tekstil işletmeleri tarafından kullanılan kimyasal girdiler ilgili standart kriterlerine uymalıdır. Buna göre, boya maddeleri, pigmentler ve yardımcı ajanların üretici ve ve tedarikçi firmaları, standartlara uygunluk bakımından denetlenmelidir. Belgelendirme kuruluşlarının programına katılan işletmelerin, boyarmaddeler, baskılar ve yardımcı maddeler gibi kabul edilen kimyasal girdileri kullanmasını sağlamak amacı ile belli prosedürler geliştirilmiştir.

Kimyasal girdi tedarikçileri, şu sayılan standart veya direktiflerden birine göre hazırlanmış ve değerlendirme için kabul edilen standart kriterleri ile ilgili uygun bilgileri içeren bir malzeme güvenlik bilgi formuna sahip olmalıdır:

 • ANSI Z400.1 Tehlikeli işyeri kimyasalları - Tehlike değerlendirme ve güvenlik bilgi formu ve önlem etiketleme hazırlama

 • ISO 11014-1 Kimyasal ürünler için güvenlik veri formu - Bölüm 1: İçerik ve kısım dizini

 • 1907/2006 sayılı yeni REACH yönetmeliği (üreticiler, ithalatçılar ve tedarikçiler için görevler)

 • 2001/58/EC sayılı direktif ve malzeme güvenlik bilgi formu

 • GHS, Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (günlük yaşamda yüksek oranda kullanılan kimyasalların güvenli kullanımı için sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama kuralları)

Tekstil işletmeleri uygun standartlara göre organik dikim sertifikası almak için belgelendirme kuruluşlarına başvurabilir. Sertifika almak isteyen işletmelerin ilgili standartları uyguluyor olması birincil koşuldur. İkinci koşul denetimlerden ve gerekli görülen laboratuvar testlerinden başarı ile geçmektir.

Genel olarak belgelendirme işlemleri şu üç başlık altında gerçekleştirilmektedir:

 • Mekanik tekstil işleme ve üretim süreçlerinin ve tekstil ürünlerinin belgelendirilmesi

 • Islak işleme ve bitirme işlemlerinin ve ürünlerinin belgelendirilmesi

 • Ticari işlemlerin ve ilgili ürünlerin belgelendirilmesi

Sertifikasyon programlarının uygulanabilirliği, tekstil tedarik zincirindeki ilk işlem adımı ile başlamaktadır. Bu ilk adım, pamuk tedarik zincirinde çırçırlama işlemidir, yün tedarik zincirinde ise ovalama işlemidir. Organik dikim sertifikası kalite güvence sistemi, tekstil işleme ve ticaret zincirinin yerinde denetlenmesi ve belgelendirilmesine dayanmaktadır. Genel olarak sertifikasyon programına katılan bir işletmenin, standardın tüm kriterlerine uygun olarak çalışması gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşları esas olarak şu kilit unsurları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan inceleme yöntemleri kullanmaktadır:

 • İşleme ve depolama sisteminin, ilgili tesisler ziyaret edilerek değerlendirilmesi

 • Ayırma ve tanımlama sisteminin değerlendirilmesi

 • Organik bütünlük açısından riskli alanların belirlenmesi

 • Boyalar ve yardımcı maddeler gibi kimyasal girdilerin ve kullanılan aksesuarların geçerli kriterlere uygunluklarının incelenmesi

 • Islak işlemcilerin atık suyunun arıtma sisteminin incelenmesi ve performansının değerlendirilmesi

 • Sosyal ölçütlerin kontrol edilmesi

 • Rastgele örnekleme ile veya kontaminasyon şüphesi varsa ya da uygunsuzluk durumunda, kalıntı testi için numune alımı da dahil olmak üzere potansiyel olarak kirlilik ve kalıntı testlerinin yapılması

Kuruluşumuz, belgelendirme hizmetleri kapsamında organik dikim sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmet almış olmakta ve müşterilerine güvenilir hizmet vermektedir.

Organik dikim sertifikası hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz, başka belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

İlginizi Çekebilir