Yenilenebilir Enerji ve Ekoloji

Birincil enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtlar, tükenebilir malzemelerdir. Karbon bazlı kimyasal bileşimleri sera gazlarının salınımını arttırmaktadır. İklim değişikliğine neden olmakta ve tüm canlı hayatını tehlikeye sokmaktadır.

Son zamanlarda özellikle Avrupa ülkelerinde yenilenebilir enerji teşviki artmakta ve kullanımı revize edilmektedir.

Sürdürülebilir bir yaşam ve doğanın dengelerinin sağlanması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Genel anlamda elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Elde edilen tüm enerji çeşitleri birbirlerine dönüştürülmektedir. Elektronik cihaz ve her çeşit makine kullanımını mümkün kılmaktadır. Doğru teknikler ile optimizasyonu kolay gerçekleştirilmekte ve çevreye olumsuz etkileri ihmal edilebilir düzeye düşürülmektedir. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma sağlamasında en büyük etkenlerden biridir. Fosil yakıt kullanımında çevreye verilen zarar minimuma indirilmektedir. Yerli kaynakların geliştirilmesinde ve dışa bağımlılığın azaltılmasında büyük rol oynamaktadır. Uluslararası anlaşmalara uyum ve yeni iş istihdamı sağlamaktadır. Ancak her bölgenin kullanabileceği enerji kaynağı sınırlıdır. Gel-git enerjisinde iç denizlerden ziyade okyanuslardan, rüzgar enerjisinde şiddetli rüzgar görülen bölgelerden ve hidrotermal enerjisi için sıcak su kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerden daha yüksek verim elde edilmektedir. Ülkemizin coğrafi konumu yenilebilir enerji kullanımına uygundur. Karadeniz rüzgar enerjisi, Ege, İç ve Doğu Anadolu hidrotermal enerjisi kullanımı için ideal bölgelerdir. 2017 Katı Yakıt İstatistiklerinde ülkemizin kömür ve kömür ürünleri üretimi (briket, kok, asfaltit, taşkömürü vb.), kullanımı ve dışa bağımlılığı kapsamında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

THH (Temiz Hava Hakkı Platformu) hava kirliliği sorununa dikkat çekmek için erken ölüm verilerini paylaşmıştır. Platform tarafından her yıl 32bin erken ölüm vakasının hava kirliliği nedeni ile gerçekleştiği belirtilmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) referans verilerine göre ülkemizde Artvin haricindeki tüm illerin hava değerlerinin kirli olduğu saptanmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları; Okyanus ve Deniz enerjisi, hidrojen enerjisi, hidrolik enerjisi, jeotermal enerjisi, biyokütle enerjisi, rüzgar ve güneş enerjisidir. Yeterli miktarda enerji üretimi gerçekleştirilmese de piezoelektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının ekolojik açıdan incelenmesi aşağıda yer almaktadır.

Güneş Enerjisi

Güneş enerji üretiminde atmosfere herhangi bir zararlı gaz salınımı olmamaktadır. Ancak sistemlerinin kurulum aşamasında ihmal edilebilir düzeyde zararlı etkiler mevcuttur. Atık değerlendirmesinde yalnızca ambalaj atıkları bulunmaktadır. Ayrıca akü destekli güneş enerjisi sistemlerinde akü mevcut sıvılarının su kaynaklarına sızma ihtimali vardır. Kurulduğu bölgede büyük alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum görüntü kirliliğine ve canlıların yaşam alanını daraltmaya neden olmaktadır.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerji sistemlerinin kurulumunda ve enerji üretiminde zararlı gaz salınımı gerçekleşmemektedir. Bu nedenle atmosfer üzerinde olumsuz etki yaratmamaktadır. Sucul ortamlar üzerinde negatif bir etkisi yoktur. Ayrıca rüzgar enerjisi sistemlerinde herhangi bir atık mevcudiyeti bulunmamaktadır. Ancak rüzgar türbinleri oldukça büyük boyutlara sahip olduğundan görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Rahatsız edici gürültü ile çalışmaları neticesinde gürültü kirliliğine sebebiyet vermektedir. Oluşturdukları hava akımının tesiri ile ortamda bulunan kuşlar türbinlere çarpmakta ve yaşamları son bulmaktadır.

Jeotermal Enerji

Jeotermal kaynaklar çeşitli gazları ihtiva etmektedir. Bu nedenle enerji kullanımında atmosfere hidrojen sülfür ve karbondioksit benzeri zararlı gaz salınımı gerçekleşmektedir. Hoş görülebilir düzeyde de olsa gürültü kirliliğine neden olmaktadır.

Hidrojen Enerjisi

Kurulumunda ve üretiminde hiçbir zararlı madde açığa çıkmamaktadır. Kullanımı sonucu yanma reaksiyonunda su açığa çıkmaktadır. Çevre, sağlık ve ekolojik uyumsuzluğu bulunmamaktadır. En güvenilir enerji kaynağıdır.

Okyanus Enerjisi

Mekanik olarak çalışmaktadır. Herhangi bir yakıta gereksinim duyulmamaktadır. Dolayısı ile negatif etki yaratacak herhangi bir gaz salınımı veya atık oluşumu gerçekleşmemektedir. Görüntü ve ihmal edilebilir seviyede gürültü kirliliğine neden olmaktadır.

Biyokütle Enerjisi

Birçok farklı proses ile gerçekleşen üretimlerin çevreye olumsuz etkisi oldukça azdır. Atıklar ile gerçekleştirilen üretim yöntemlerinde bazı zararlı gazların salınımı gerçekleşmektedir.

İlginizi Çekebilir