Ekolojinin Önemi

Ekoloji kısaca doğal denge olarak tanımlanabilir. İnsanoğlu kendi ihtiyaçlarını karşılarken doğadan yararlanır. Bu nedenle doğayı korumalıdır ki devamlılığı sağlayabilsin. Örnek olarak su ihtiyacını verebiliriz. Çünkü su yaşamın temel kaynaklarından biridir. Su ihtiyacı karşılanırken kaynakları boşa kullanmak, israfa yönelmek ve temiz su kaynaklarını tüketmek gibi olumsuzluklar kaynakların verimli kullanımını olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir.

Ekolojik Bir Dünyanın Önemi

Ekolojik dengeye önem verilmemesi engellenemez doğal felaketlere neden olur. Bu bakımdan ele alındığında ekolojinin önemi anlaşılmaktadır. Sonuç olarak açlık ve su savaşları gibi pek çok olumsuz yaşam senaryoları ortaya çıkabilir. Bu felaket senaryolarının yaşanmaması için doğayı koruyucu teknolojiler üretme çabasında olan insanoğlu son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji kaynakları gibi doğa dostu faaliyetlere yönelmektedir. Bilim dünyasının öngördüğü çevre felaketleri arasında bazı başlıklar öne çıkmaktadır.

Bilim dünyasının öngördüğü çevre felaketleri arasında bazı başlıklar öne çıkmaktadır.

Okyanuslarda Bulunan Suların Seviyesi: Yenilenemeyen enerji kaynaklarının önemli bir etken olduğu küresel ısınma nedeni ile kutuplardaki buzulların erimesi sonucunda okyanus sularının seviyesi artmaktadır. Bu etken okyanuslara kıyısı olan yaşam yerleri başta olmak üzere doğal yaşam alanlarında birçok olumsuzluğa neden olabilmektedir.

İklimlerde Yaşanabilecek Değişiklikler: Küresel ısınmanın temel nedeni olan sera gazlarının salınması tüm insanlığı olumsuz yönde etkileyecek olan iklim değişikliklerine yol açacaktır.

Su Savaşları: Dünyanın dörtte üçü suyla kaplı olmasına rağmen içilebilir su kaynakları oldukça azdır. Bu kaynakları kirletilmesi ve hiç bitmeyecekmiş gibi kullanılmasının doğuracağı en önemli sonuçlardan biri yakın gelecekte temiz su kaynağı sıkıntısının savaşlara yol açabileceği ön görüsüdür.

Ekolojinin önemi konusunu daha iyi kavrayabilmek için ekolojik dengelerin bozulması durumunda oluşması muhtemel etkilerin araştırılması önerilmektedir. Var olan bazı canlı türlerinin yok olma tehlikesi doğadaki geri dönüşü mümkün olmayan olumsuz etkilerden biridir.

Ekolojik Dengeleri Bozan Başlıca Faktörler

Ekolojinin önemi konusunda olumsuz etkilere neden olabilen çok sayıda etken bulunmaktadır. Ancak bazı etkenler önem sıraları itibari ile öne çıkmaktadırlar. Bunlar;

  • Su kaynaklarının kullanılmasında yeterli özenin gösterilmemesi ve kaynakların kirletilmesi
  • Plansız olarak gerçekleştirilen çarpık yapılaşma sorunu
  • Ormanlık alanların yapılaştırılması ve ormanların katledilmesi

Ekolojiyi Korumak Adına Neler Yapabiliriz?

Bireysel ölçekte ele alındığı zaman insanların doğayı koruyucu yapabilecekleri sınırlı olabilir ama kitlesel düzeyde büyük farklara neden olabilecek önlemler alınabilir. Bu önlemlerden bazıları şunlardır;

  • Atıkların birçoğu geri dönüşümden geçerek tekrar kullanılabilmektedir. Bunun için atıkların cam, plastik, metal ve pil atıkları şeklinde ayrıştırılması gereklidir. Atılmadan önce ayrıştırılan atıklardan tekrar yararlanılabilmekte ve olumsuz etkilere neden olma oranları oldukça düşürülebilmektedir. Atıkların bertarafı önemsenmelidir.
  • Sanayi alanında atmosfere salınan gazların kontrol edilebilmesi önemlidir. Çünkü kontrolsüz olarak salınan gazlar hem hava kirliliği oluşturmakta hem de bazı çevre felaketlerine uygun ortam hazırlayabilmektedir.
  • Yapılaşmada plansızlık en önemli etkilerden biridir. Çünkü çarpık yapılaşma beraberinde birçok çevresel olumsuzluk getirmektedir. Temiz su kaynaklarının kirletilmesi bu olumsuz etkilerden biridir.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma oranı en üst düzeye çıkarılması gereklidir. Yenilenemeyen enerji kaynakları doğal kaynakların boşa kullanılması anlamına gelir. Bir yandan enerji elde ederken diğer yandan yaşanacak kirliliği gidermeye çalışmak ve bunun için enerji harcanması söz konusudur.
  • Ekolojinin önemi konusunda değinilmesi gerekli en önemli konulardan biri ormanlık alanların yeterince korunmamasıdır. Ormanlar dünyanın akciğeri olarak nitelenebilir. Ormanlar hem kirli havayı filtrelemekte hem de oksijen üreterek çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

İlginizi Çekebilir