Ekoloji ve Çevre

Ekoloji Nedir?

Ekoloji, organizmalar ve çevreleri arasındaki etkileşimlerin bilimsel analizi ve çalışmasıdır. Bir bilim olarak ekoloji, çeşitli ekosistemleri anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Hem biyoloji hem de yeryüzü bilimini içeren disiplinler arası bir alan olup biyolojinin de bir kolu sayılmaktadır.

Ekoloji genellikle hayvanların ve bitlilerin yaşayışlarını, yapılışlarını, özelliklerini ve bulundukları çevrenin etkilerini incelemektedir. Ekoloji hayvan ekolojisi ve bitki ekolojisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fakat bitkiler ve hayvanlar sürekli bir arada yani aynı rotamda bulunduklarından dolayı kesin olarak birbirinden ayrılmazlar.

Ekoloji kelime olarak Yunanca ev, yurt, yaşanılan yer anlamına gelen oikos ve bilim, söylem ve söz anlamına gelen logos kelimelerinden türetilerek şimdiki adını almıştır.

Çevre Nedir?

Çevre tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi ve nesillerini devam ettirebilmesine olanak sağlayan, kültürel, ekonomik, sosyal, biyolojik ve fiziki ortamdır. Yani bir canlının hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesine imkân tanınan yerdir. Ayrıca yine çevre yeryüzünde bulunan tüm canlıların yanı sıra cansız her türlü varlığı da içine alan bir doğadır.

Çevre bilimi, tüm organizmalar üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere, çevrenin fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenleri arasındaki etkileşimine odaklanmaktadır. Birçok insan için, çevre bilimi, özellikle insanların çevre üzerindeki etkilerini ifade etmektedir.

Ekoloji ve Çevre Bilimi Arasındaki Fark Nedir?

Çevre ve Ekoloji kavramları birbiri ile yakından ilişkili ilkeler olduğu için çoğu zaman aynı olduğu düşünülüp çok karıştırılmaktadır. Fakat ikisi birbirinden olukça farklı ve uzak kavramlardır.

Çevre canlı ve cansız olan tüm varlıkları içerisinde bulunduran yer olarak tanımlanırken, Ekoloji organizmaların birbirleriyle etkileşimlerinin bilimsel araştırılması ve diğer organizmalar ile ekosistemleri arasındaki ilişkileri ele alır.

Çevre Bilimi, çevreyi etkileyen iç ve dış faktörleri ve içinde yaşayan organizmaları çevre sorunlarına çözüm aramak için belirlemeyi amaçlar. Ekoloji ise Yaşam süreci, adaptasyon, dağıtım ve biyo çeşitliliği anlamayı amaçlar.

Çevre Biliminin, temel konular arasında insan nüfusunun ekosistemdeki etkisi, küresel ısınmanın daha büyük ölçekte ana etkisi, kentsel yaşamın çevresel değişime etkileri ve sürdürülebilirlik önlemlerini kapsamaktadır. Ekoloji organizmalar arasındaki etkileşimi, adaptasyonu, ekosistemdeki değişiklikleri ve belirli organizmaların popülasyonunu etkileyen dış faktörleri içerir.

Çevre bilim adamları, dünyadaki süreçleri analiz eder, alternatif enerji için kullanılan sistemleri değerlendirir, hava ve su kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri değerlendirir ve mevcut doğal kaynakları yönetir. Ekolojistler çiftleşme alışkanlıkları, göç, gıda tercihleri ​​ve yırtıcı kalıpları içeren grup etkileşimlerini inceler. Birçok insanın türünü etkileyen gelişimsel ve evrimsel uyarlamaları açıklamak ve biyolojik çeşitliliğin popülasyonları nasıl etkilediğini incelemek için dikkatli gözlem ve veriler kullanırlar.

Genel olarak konuşursak, çevre bilimi, yer ve yaşam bilimlerinin birçok unsurunu içeren daha geniş bir alandır; oysa ekoloji, organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ve genellikle çok spesifik canlılar popülasyonu ile nasıl etkileşime girdiğine odaklanır.

Ekolojistler, popülasyon büyüklüğü, çeşitlilik, dağılım ve belirli organizmaların prevalansı gibi sorunları ve aralarında ve farklı ekosistemler arasındaki rekabeti inceler.

Ekolojistler tarafından incelenen bazı konular şunları içerebilir:

 • Belirli bir türün yaşam süreçleri, etkileşimleri ve adaptasyonları
 • Çevre faktörlerinin organizma popülasyonları üzerindeki etkisi
 • Ekosistemlerdeki değişikliklerin ilerlemesi
 • Organizmaların bir çevrede bolluğu ve dağılışı
 • Bir ekosistem içerisinde biyolojik çeşitlilik

Çevre bilimi için temel konular şunları içerebilir:

 • Kentsel alanlar çevresel değişimi nasıl yönlendirir?
 • Biyo çeşitlilikte üretim ve insan tüketimi için maddi talepler
 • Yerel çevre değişimlerinin küresel düzeyde etkisi
 • Çevrede uzun süre değişimler
 • İnsan popülasyonlarının belirli ekosistemler üzerindeki etkileri
 • Sürdürülebilirlik çalışmaları

İlginizi Çekebilir